hypnoza terapia
Uvod hypnoza terapia
O mne hypopza
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
Cenník –psychologické poradenstvo
co je hypnoza
vyuzitie hypnozy
kontraidikacie
eticky kodex
zertifikaty
Cenník –Hypnóza
MEDIÁCIA
Cenník –Mediácia
Doučovanie –Nemčina
Kniha návšte
Seminare
kontakt
                    
                    Jana Dobosova hypnoza Nitra, Levice Slovakia

               Mgr. Jana Dobošová 

               Tel.: 0903-224-757

                   035-6421852

        Email:    dobosova.jana@gmail.com

          Pondelok - Sobota:  9:00 - 19:00
                      sk
 
Mgr. Jana Dobošová – Psychológ, Hypnose-Master , Mediátor, Lektor


Cenník –Mediáciač. 420/2004 Z. z. a platnej legislatívy SR
Prvé informatívne stretnutie o možnosti riešenia sporu formou mediácie pre fyzické osoby             ZDARMA
* v trvaní max. 20 min., nasl. účtované podľa platného cenníka  
Konzultácie a  poradenstvo v rámci predmediačnej prípravy a mediačnej činnosti:
za každú začatú hodinu:
 
fyzické osoby                                                                                                                                                 30 €/hod.
pre SZČO a pre právnické osoby                                                                                                                  60 €/hod.
Predmediačné stretnutie  
 stretnutie s klientom max. 2 hodiny, príprava dokumentácie ( podkladov pre mediáciu ), preštudovanie spisu,
 náklady a výdavky ( poštovné, cestovné, telekomunikačné, tlač, záverečná správa...)  
                            

 stretnutie s klientom max. 2 hodiny, príprava dokumentácie ( podkladov pre mediáciu ), preštudovanie spisu,
 náklady a výdavky ( poštovné, cestovné, telekomunikačné, tlač, záverečná správa...)   
                           

* Poplatok za predmediačné stretnutie v prípade  fyz. osôb sa znižuje o čiastku uhradenú klientom pri prvej konzultácii
alebo poradenstve

70,- €
Telefonická a emailová komunikácia v rámci  predmediačnej, mediačnej  či konzultačnej činnosti              15,- Eur paušál
Právne úkony súvisiace s mediáciou  
za každý právny úkon ( spísanie mediačnej dohody, spísanie záverečnej správy a iné...):  
fyzické osoby                                                                                                                                                    70 €/hod
právnické osoby                                                                                                                                              100 €/hod
Mediácia v občianskych sporoch  
rodinné spory                                                                                                                                                     40 €/hod.
susedské spory                                                                                                                                                  60 €/hod.
pracovné spory                                                                                                                                                   50 €/hod
ostatné nemajetkové občianske spory                                                                                                                60 €/hod.
majetkové občianske spory s hodnotou sporu:  
do   1800 €                                                                                                                                                            70 €/hod
nad  1800€                                                                                                                                                        100 €/hod
Online mediácia - ceny uvedené vyššie platia aj pre online mediáciu prostredníctvom Skype
( online mediácia je aktívny rozhovor prostredníctvom videohovoru na Skype
Mediácia v podnikateľských a obchodných sporoch  
Nemajetkové spory :  
Fyzické osoby – podnikatelia                                                                                                                              80 €/hod
Právnické osoby – podnikatelia                                                                                                                         120 €/hod.
Majetkové spory :  
do 3320 €                                                                                                                                                            15% z hodnoty sporu
od 3320 do 6640 €                                                                                                                                             10% z hodnoty sporu
od 6641 do 16000 €                                                                                                                                              8 % z hodnoty sporu
od 16601 do 33200 €                                                                                                                                           6 % z hodnoty sporu
od 33201 do 66400 €                                                                                                                                           3 % z hodnoty sporu
viac ako 66401 €                                                                                                                                                  2% z hodnoty sporu
Pri majetkových sporoch, pri ktorých nie je známa hodnota sporu                                                                     150 €/hod.
Online mediácia - ceny uvedené vyššie platia aj pre online mediáciu prostredníctvom Skype
( online mediácia je aktívny rozhovor prostredníctvom videohovoru na Skype
Mediácia v štátnom sektore
nemajetkové spory                                                                                                                                                  60 €/hod.
pracovnoprávne spory                                                                                                                                             60 €/hod.
majetkové spory v štátnom sektore:  
do 3320 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa                                                             70 €/hod.
od 3321 do 6640 €                                                                                                                                                   8 % z hodnoty sporu
od 6641 do 16600 €                                                                                                                                                 5 % z hodnoty sporu
od 16601 do 33200 €                                                                                                                                               3 % z hodnoty sporu
viac ako 66401 €                                                                                                                                                      2 % z hodnoty sporu
Online mediácia - ceny uvedené vyššie platia aj pre online mediáciu prostredníctvom Skype
( online mediácia je aktívny rozhovor prostredníctvom videohovoru na Skype )
o Za vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou stranou                                                           
o Za spísanie záverečnej správy o tom, že strany sa dohodli, že ďalej nebudú pokračovať v mediácií 
15 €
každý z účastníkov mediácie                                                                                                                                    25 €

<