Etický kódex Hypnoterapiu budem vykonávať podľa môjho najlepšieho svedomia a vedomia v rámci mojich kompetenciíí , kvalifikácie, špecializácie a skúseností. Nadalej rozširujem svoje vedomosti a vzdelanie v oblasti psychológie, psychoterapie, anatómie, patológie, aby som bola schopná aj u ľudí, ktorí sa považujú za zdravých rozoznať ich chorobný obraz a v prípade potreby doporučiť konzultáciu u špecialistu. Nikdy nesľubujem výsledky , ktoré nemôžem garantovať. Mojim prvoradým záujmom bude vždy zdravie, dôstojnosť a práva mojich klientov. So všetkými informáciami svojich klientov budem narábať ako s výsostne dôvernými, ak to bude vyžadovať situácia, budem hovoriť o ich problémoch len s ich písomným súhlasom. Zaväzujem sa k absolútnej mlčanlivosti ohľadom informácií mojich klientov , pokiaľ ma o to klient výslovne nepožiada alebo pokiaľ tým neporuším žiadne zakonné nariadenia. Pracujem zásadne so zdravými klientami resp. v spolupráci alebo pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Nikdy nebudem nahovárať klienta, aby prerušil liečbu predpísanú jeho lekárom ani aby učinil akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa liečby bez predchádzajúcej konzultácie s ním. Pokiaľ ma navštívi klient u ktorého bola diagnostikovaná nejaká choroba alebo mám podozrenie na nejakú organickú poruchu, pracujem v spolupráci s ošetrujúcim lekárom. Pokúsim sa rozoznať, kedy klient nemá žiadny úžitok z našj spolupráce a odporučím ho inému vhodnému terapeutovi. Budem dodržiavať profesionálny odstup, aby nikdy za žiadnych okolností nedošlo k zneužitiu klientov, a nevstúpim s nimi do žiadnych osobných vzťahov počas trvania liečby. Vyhýbam sa konfliktu záujmov medzi mnou a mojim klientom, pokiaľ narazím na konflikt záujmu, tento s klientom v primeranom časovom horizonte prehodnotíme a spoločne zvážime ako tento odstrániť. Pokiaľ chcem použiť klientovo meno ako referenciu, vyžadujem predtým jeho písomný súhlas. Na začiatku každej spolupráce s klientom sa uistím, že klient dostatočne porozumel zmluvným podmienkam a etickému kódexu.

Etický kódex

Menu

Hypnoterapia - Hypnóza

Mgr. Jana Dobošová

Tel.: 0903-224757